FANDOM


Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:


1. Manté equips informàtics i perifèrics interpretant les recomanacions dels fabricants i relacionant les disfuncions amb les seves causes.

1.1. Reconeix els senyals acústics i/o visuals que avisen de problemes al maquinari d'un equip.

1.2. Identifica i resol les avaries produïdes per sobreescalfament del microprocessador.

1.3. Identifica i resol avaries típiques d'un equip microinformàtic (mala connexió de components, incompatibilitats, problemes en discos fixos, brutícia, entre d'altres).

1.4. Identifica i soluciona problemes mecànics en perifèrics d'impressió estàndard.

1.5. Substitueix components deteriorats.

1.6. Verifica la compatibilitat dels components substituïts.

1.7. Substitueix consumibles en perifèrics d'impressió estàndard.

1.8. Identifica i soluciona problemes mecànics en perifèrics d'entrada.

1.9. Realitza actualitzacions i ampliacions de components.

1.10. Elabora informes d'avaria (reparació o ampliació). Elabora les guies tècniques de suport a l’usuari.

1.11. Associa les característiques i prestacions dels perifèrics de captura d'imatges digitals, fixes i en moviment amb les seves possibles aplicacions.

1.12. Associa les característiques i prestacions d'altres perifèrics multimèdia amb les seves possibles aplicacions.

1.13. Reconeix els usos i àmbits d'aplicació d'equips de fotocopiat, impressió digital professional i filmat.

1.14. Aplica tècniques de manteniment preventiu als perifèrics.


Continguts:

1. Manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics:

1.1. Senyals d'advertència, lluminosos i acústics.

1.2. Detecció d’avaries per sobreescalfament.

1.3. Detecció d'avaries en un equip microinformàtic. Errors comuns.

1.4. Impressores.

1.5. Substitució de components deteriorats.

1.6. Incompatibilitats.

1.7. Substitució de consumibles en impressores.

1.8. Perifèrics d'entrada.

1.9. Ampliacions de maquinari.

1.10. Elaboració d'informes d'avaria.

1.11. Utilització d'una aplicació per a la captura d'imatges i/o vídeos digitals.

1.12. Utilització d'una aplicació per altres perifèrics multimèdia.

1.13. Tècniques de manteniment preventiu.


AtrasListaAdelante