FANDOM


Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:


1. Acobla un equip microinformàtic, interpretant plans i instruccions del fabricant aplicant tècniques de muntatge.

1.1. Selecciona les eines i estris necessaris per al muntatge d’equips microinformàtics.

1.2. Interpreta la documentació tècnica de tots els components a acoblar.

1.3. Determina el sistema d'obertura / tancament del xassís i els diferents sistemes de fixació per acoblar-desacoblar els elements de l'equip.

1.4. Acobla diferents conjunts de placa base, microprocessador i elements de refrigeració en diferents models de xassís, segons les especificacions donades.

1.5. Acobla els mòduls de memòria RAM, els discs fixos, les unitats de lectura / enregistrament en suports de memòria auxiliar i altres components.

1.6. Configura paràmetres bàsics del conjunt accedint a la configuració de la placa base.

1.7. Executa utilitats de revisió i diagnòstic per verificar les prestacions del conjunt acoblat.

1.8. Realitza un informe de muntatge, especificant-ne tots els detalls del procés


Continguts:

1. Anàlisi del mercat de components d'equips microinformàtics i encadellat d'equips microinformàtics.

1.1. Eines i estris.

1.2. Interpretació de la documentació tècnica.

1.3. El xassís. Fixació dels mòduls de memòria RAM. Fixació i connexió de les unitats de disc Fix. Fixació i connexió de la resta d'adaptadors i components. Fixació i connexió de les unitats de lectura/ enregistrament en suports de memòria auxiliar.

1.4. Seqüència de muntatge d'un ordinador. Precaucions i advertències de seguretat. Encadellat del processador. Refrigerat del processador.

1.5. La memòria RAM.. Discs fixos i controladores de disc. Suports de memòria auxiliar i unitats de lectura/enregistrament.

1.6. Configuració de paràmetres bàsics segons la placa base. Components OEM i components ‘retail’.

1.7. Utilitats de revisió i diagnòstic. Controladors de dispositius.

1.8. Realització d'un informe de muntatge.


AtrasListaAdelante