FANDOM


Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1. Mesura paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seves unitats característiques.

1.1. Identifica el tipus de senyal a mesurar amb l'aparell corresponent.

1.2. seleccionat la magnitud, el rang de mesura i s'ha connectat l'aparell segons la magnitud a mesurar.

1.3. Relaciona la mesura obtinguda amb els valors típics.

1.4. Identifica els blocs d'una font d'alimentació (F.A.) per a un ordinador personal.

1.5. Enumera les tensions proporcionades per una F.A. típica.

1.6. Mesura les tensions en F.A. típiques d'ordinadors personals.

1.7. Identifica els blocs d'un sistema d'alimentació ininterrompuda.

1.8. Mesura els senyals en els punts significatius d'un SAI.


2. Verifica que compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

2.1. Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.

2.2. Opera les màquines respectant les normes de seguretat.

2.3. Identifica les causes més freqüents d'accidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformats, entre d'altres.

2.4. Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, entre d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre d'altres) que s'han d'ocupar en les diferents operacions de muntatge i manteniment.

2.5. Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.

2.6. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.7. Classifica els residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.8. Valora l'ordre i la netedat d'instal•lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.


Continguts:

1. Mesura de paràmetres elèctrics:

1.1. Tipus de senyals. 1.2. Selecció de la magnitud i el rang de mesura, i connexió de l'aparell.

1.3. Valors tipus.

1.4. Blocs d'una font d'alimentació.

1.5. Enumeració de les tensions proporcionades per una FA típica.

1.6. Mesura de les tensions en FA típiques.

1.7. Sistemes d'alimentació interromput.

1.8. Mesura de senyals d’un SAI.

1.9. Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment. Equips de protecció individual.

1.10. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.

1.11. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

1.12. Valoració de l'ordre i la netedat al treball.

2. Compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental: identificació de riscos.

2.1. Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

2.2. Identificació de les causes més freqüents d'accidents.

2.3. Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment. Equips de protecció individual.

2.4. Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals.

2.5. Compliment de la normativa de protecció ambiental.

2.6. Valoració de l'ordre i la netedat al treball.


ListaAdelante